نکته پراکنی ها

نمیدانم چرا زمانی آرزومند توقف زمان میشوم که عقربه های ساعت درحال برگزاری مسابقه دوهستند!...

عشق نوجوانی مانند چشمه ایست که ازدل کوه میجوشد، اما تابه دریابرسد، هردم رنگ وحالت خودراتغییرمی دهد...

برای رسیدن به قله کوه، نزدیک ترین وبی دردسرترین راه "نرفتن" است !..

همیشه میگویند، دربرابرمشکلات ازکاه کوهی نساز، اما من نمیدانم ازکوه مشکلات چگونه کاه بسازم !..

کسانی که سخنان مبالغه آمیزمیگویند، یاخودشان احمق هستند، ویا دیگران را ساده لوح می پندارند...

بعضی دوستان مثل گل مصنوعی هستند.....، نازنین اما عوضی!..

حقیقت همیشه وجود دارد، "دروغ" است که باید ساخت .....

عامل اصلی خوب نوشتن ، خوب اندیشیدن است .

درباره هرچه میخواهی بگویی فکرکن ، اما هرچه فکرمیکنی برزبان نیاور....


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر