عشق . . .

نخستین آه عشق ، واپسین آه عقل است ! : فرانسوی

عشق را کور خوانده اند، چون چشمانش بهتراز مامی بیند ! :فرانسوی

عشق یک خودخواهی دوجانبه است ! :فرانسوی

زندگی بی عشق سالی است که تابستان ندارد ! :سویَدی

فقط یک نوع عشق وجود دارد، ولی رونوشت هایش بسیاراست !

عشق واقعی مثل ظهورارواح است . همه ازآن حرف میزنند، ولی کمترکسی آنرامی بیند!

عشق باید شادی بخش باشد، نه رنج آور. درعشق پیروزکسی است که پابه بفرار می نهد !!
: ناپلیؤن بناپارت

دوچیزرا نمی توان پنهان ساخت، مستی و عشق را ! : یونانی

۱ نظر: