وقت تنها طلایی است که همه آنرا دراختیار دارند، اما اهمیتی برایش قایل نیستند.

اتلاف وقت، بدترین نوع ولخرجی است .

دوکلمه ساده وکوچک "بله"و"نه" ، کلماتی هستند که تلفظ آنهاازهرچیزبیشترفکرلازم دارد.

آنقدرچشم براهش بودم، که بلاخره ...عینکی شدم !!!

همه مردم خوبند ، اما نه برای همه کار !!!

وقتی فکرمیکنم که دیروزم راچه بیهوده هدردادم ، ازفرط ناراحتی امروزم رانیز بی ثمرمیگذرانم...

کسیکه تنها با امید زندگی می کند، احتمال دارد ازگرسنگی بمیرد... از: فرانکلین

وقتی حیوانات بخواهند بهم فحش بدهند، بدون تردید دادمیزنند : ای انسان !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر