موفقیت مثل کوسه ماهی خیلی دیر به تورمی افتد !.
بارنج بسیار کوی خوشبختی رایافتم،اما ازبس متروک وخلوت بود،دلم گرفت و برگشتم !..
عشق همچون رنگین کمان زیبایی است که پس از ارایَُه زیبایی خودمحودمیشود....
راز چیزی است که وقتی به همه گفتیم، تازه درنگهداری آن میکوشیم...
آدمهای دروغگو ازآنجا شناخته میشوند که بادروغی که امروزمیگویند،دروغهای دیروزشان رافاش میکنند !..
عیب مساوات این است که همه میخواهند بابالاترازخودمساوی باشند !..
یکی از بدبختی های ما آدمها اینست که عادت های خوب راخیلی زود ازدست میدهیم، امابسختی میتوانیم
عادت های زشت راازخود دورکنیم.
خوشبختی برسه ستون استواراست : رهایی ازاسارت گذشته، غنیمت شمردن حال، امید به آینده
وقتی پی میبرم طرف دروغ میگوید، که پشت سرهم چندبار قسم بخورد.....
کسانی که تصورمیکنند،گذشته رانمیِ توان تغییرداد، هنوز نوشتن خاطراتشان راشروع نکرده اند !...
شادی و غم مکمل یکدیگرند. اگرغم نباشد، ارزش شادی معلوم نمیشود....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر