اگر همیشه منتقد خودت باشی،عیبی دروجودت باقی نمی ماندکه دیگران رابه انتقادوادارد. "خواستن" تنها معدنی است که رگه هایش تمام نشدنی است. همه عقیده داریم که وقت طلاست،اما نمیدانم چرابرای بدست آوردن این فلز گرانبها اینهمه تلاش میکنیم وبرایش ارزش قایًل هستمیم،درحالیکه وقت عزیزرا بیهوده هدرمیدهیم...... پول حس ششم است وبی آن پنج حس دیگر ازکارمیافتد!!.. تجربه درست مانند پزشگی است که متأسفانه بعداز گذراندن دورۀ بیماری بسراغ آدم می آید. عشق مرضی است که نگاه میکرب آن است وبا لبخند میکربها بدل حمله ور میشوند!!! تنبلی رامیتوان به ساعتی تشبیه کرد که عقربه نداشته باشد!.. زنان موجودات عجیبی هستند. همیشه انتظار دارند روز نولدشان رابه یاد داشته باشید، اما سن آنها رافراموش کنید!!.. اگر درزندگی انسان مرگ وجودنداشت ، انسان مجبور میشد برای شیرین شدن زندگی خود،
آنرااختراع کند!
عشق تنها مدرسه بدون معلم است، اما همه برای شرکت درکلاسهای آن سرودست میشکنند!! آنان که ذهنشان درمحدوده کوچک "من" فعالیت میکند هرگز برای زندگی دردنیای لذت بخش "ما" آمادگی ندارند. هرگاه کسی فکرکرد نیازی به تلاش ندارد،بهتراست آرامگاه خودرابسازد.
احمق ترین فردکسی است که اختیارخودرا به احمق ترازخودش بسپارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر