ستون وتکیه گاه اطمینان بخش هرتمدنی کتاب و فرهنگ است. پلوتارک

خوشبخت کسی است که ازخطای دیگران عبرت بگیرد،نه اینکه خطای خودش باعث عبرا دیگرات باشد.ندیشه،انسان را بسوی عمرجاودان رهبری می کندو بیفکری راه مرگ رامیگشاید. بودا

امید به همان اندازه برای بشراهمیت دارد،که بال برای پرندگان. ویکتورهوگو

ساده ترین راه برای ازمیان بردن افتخارات، خودستایی است. نیچه

زنگی را با کارهای آدمی اندازه میگیرند، نه باسالهای عمر. شریدان

دنیا ازآن مردم خوشبین است ،و بدبینان تماشاگرانی بیش نیستند. گیزو

چقدر بدبختند کسانیکه نمیتوانند شکیبایی وبردباری داشته باشند. شکسپیر

اگرزندگی را دوست داری وقت را تلف نکن، زیرا وقت همان چیزی است که زندگی راازآن ساخته اند. فرانکلین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر