......

اولین عشق به این سبب خیلی زیبا و دل انگیز است ، که انسان خیال میکند ، ابدی است ..
زیباترین احساس" عشق " است ، خوب ترین رابطه " دوستی " ، و بدترین لحظه ، "جدائی "..
میخواست کاری کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب . ولی این وسط خودش سوخت ...
برای اینکه بی پرده حرف بزند ، هرگز به پنجره های اتاقش پرده نمی آویخت...
درسمینار شمع و پروانه ، آخرین راه جلوگیری از خودکشی پروانه ها ، تحریم فروش شمع تشخیص داده شد ....
نگاهش آنقدر داغ بود که قلبم تاول زد ...
اندیشه و احساس هردو همسفرند . اندیشه به غرب رفت ، و احساس به شرق ...
پنهان کردن زرنگی ، خود زرنگی بزرگی است !..
زندگی هم مانند شطرنج است . اگر اشتباه حرکت کنی ، مات میشوی ..
مگر دنیای ما ، دنیای رنگها نیست ؟ پس چرا از یکرنگی خبری نیست ؟!..
روز گذشته را نمیتوانی تغییر دهی . اما همواره به یاد داشته باش که میتوانی دیروز خوبی برای
فردایت بسازی ...
نفرت انگیزترین رنگها " دورنگی " است .
کم دانستن و زیاد گفتن ، مانند پول نداشتن و زیاد خرج کردن است ..
آنقدر سربزیر راه میرفت که به او لقب " زمین شناس " داده بودند ..
هیچ چیزرا از سیرتا پیاز تعریف نمیکرد ، چون میترسید دهانش بو بگیرد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر